Απ. 224-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23-19.