Απ. 222-23 ΑΝΑΘΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π. 2024