Απ. 220-2022 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με ΔΙΑΔΥΜΑ 2023-2024