Απ. 200-2023 Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων 2024