Απ. 196-2023 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2024