Απ. 17-2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2019-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ