Απ. 15-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -COVID-19