Απ. 107-20 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ COVID-19.