Απ. 03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 2019