Αντικατάσταση μέλους του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Δ.Ε.Π.Α.Π.)