Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα »