Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας-3ος Λογαριασμός