Ανόρυξη ερευνητικής υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Άνοιξης-ΣΑΤΑ 2019