Ανατροπή των αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης