Ανάθεση της υπηρεσίας: Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου από καταστροφές λόγω σεισμού