Ανάθεση προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου Παναγιάς και λοιπές οικοδομικές κατασκευές