Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την έκδοση πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ( ISO ) και λόγω αποκλειστικότητας