Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση Γάβρος ΔΕ Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΈΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΜΚΥ/Ε.Κ./114704/2355/30-07-2021