Ανακατασκευή στέγης βοηθητικών χώρων παλαιών σφαγείων