Αναδρομικά 1-1-2018 έως 30-9-2018 απο αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υπαλλήλου ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.