Αμοιβές τρίτων αποκομιδή απορριμμάτων)-ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.-ΣΥΜΒΑΣΗ 13/02/2019-13/2/2021