Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ