Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ