Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΤΑ “ΚΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Α.Ε.”