Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 23/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΑΔΑ ΨΧΡΛΩ9Υ-8ΩΚ