Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 22/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΑΔΑ ΩΔΥ0Ω9Υ-ΘΥ8