Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ “ΜΟΥΤΟΥ” Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ-ΑΔΑΜ 19AWRD005475761 ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.