Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 2018-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ