Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΑΣΗΣ Α.Ε.-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)