Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.)