Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ 2020-ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020