Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-ΔΑΠΑΝΕΑ ΠΟΕ 2020-ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2020