Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ-ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.