Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων- ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ 2020-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ-ΣΤΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ