Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής (Καραγιώργος Δημήτριος του Ελευθερίου )