ΑΑΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΞ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ