ΑΑΥ 606 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 469 ΑΑΥ. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(IKA) (Δαπάνες πληρωμής σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης )