ΑΑΥ 596 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 34 ΑΑΥ. Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου