ΑΑΥ 478 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 282 ΑΑΥ