ΑΑΥ 461 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΤΗΛΕΤΥΠΙΑΣ