ΑΑΥ 447 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1 ΑΑΥ Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)