ΑΑΥ 253 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 212 ΑΑΥ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ.. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2021