ΑΑΥ 212 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 11 ΑΑΥ. Αμοιβές τρίτων αποκομιδή απορριμμάτων)-ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.