ΑΑΥ 191 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 30 ΑΑΥ. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(IKA) (Δαπάνες πληρωμής σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης )