Α Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στάβλων Τ.Κ. Δασοχωρίου » αριθμ. μελ. 37/2015 αναδόχου Κόγιου Θεοφάνη του Δημητρίου ( Εμπειροτέχνης )