ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ/ΤΟΣ

 

                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  πρακτικό  5/2011  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Αριθμός  Απόφασης 6/2011

                       

ΘΕΜΑ:  Επί αίτησης Μίγκου Κωνσταντίνου του Δημητρίου  για την χορήγηση  προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Ψιλικών Ειδών » στη Δεσκάτη

Στη  Δεσκάτη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα   σήμερα   την  4ην    Απριλίου  2011 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα 10:00 μ.  συγκεντρώθηκε  το  Τοπικό  Συμβούλιο   Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης , ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ. 9/29-3-2011  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου Τ.Κ. Δεσκάτης  που δόθηκε  σε    κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο .

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  καθόσον  σε  σύνολο  5 μελών  βρέθηκαν  παρόντα  5   δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1]   Πέτσας Δημήτριος Πρόεδρος , 2] Ρίβας Ιωάννης , 3] Κοκόλη Κωνσταντία, 4] Γκανταϊφης  Ευθύμιος,

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1] Καψάλης Μιχαήλ  αν και νόμιμα  κλήθηκαν

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τσικνογιάννη  Ιωάννα

Ο Πρόεδρος  κήρυξε   την  έναρξη   της  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δεσκάτης  και εισηγήθηκε το 1ον  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ως  κάτωθι:

Ο Μίγκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου  με την υπ΄ αριθμό 1594/8-3-2011 αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά , ζητά να του χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   « Ψιλικών Ειδών » στη  Δεσκάτη.

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 80 & 81 του Ν.3463/2006, για την ίδρυση & λειτουργία του ανωτέρω καταστήματος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο.  Πριν από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση  ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ύστερα από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

   Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος ,την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας ,των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων , καθώς και την αισθητική φωσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από τη ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών αρχών.

   Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου  τίθεται ο φάκελος με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

   Έπειτα από τα ανωτέρω ο κ.  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.

   Το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης ,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ, άρθ.80 & 81 Ν.3463/2006 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  και τα δικαιολογητικά του υποβληθέντος φακέλου. 

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας  ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος    « Ψιλικών Ειδών  »  στον  Μίγκο Κωνσταντίνο του Δημητρίου  στη Δεσκάτη γιατί πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, με τη διατήρηση του δικαιώματος ανάκλησής της σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει στο Δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να του χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας.

2.    Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την έκδοση της σχετικής προέγκρισης   άδειας ίδρυσης  καταστήματος και αφού προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται να του έκδοση  την σχετική  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

Η  παρούσα  απόφαση  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  6/2011

Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη

                              Ακριβές Απόσπασμα

                            Δεσκάτη  4  Απριλίου 2011

                                    Ο  Πρόεδρος

                    

                              Πέτσας  Δημήτριος