ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

 

                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  πρακτικό  5/2011  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Αριθμός  Απόφασης 11/2011

ΘΕΜΑ: Κατεδάφιση  ετοιμόρροπων  κτισμάτων

 

    Στη  Δεσκάτη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα   σήμερα   την  4ην    Απριλίου  2011 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα 10:00 μ.  συγκεντρώθηκε  το  Τοπικό  Συμβούλιο   Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης , ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ. 9/29-3-2011  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου Τ.Κ. Δεσκάτης  που δόθηκε  σε    κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο .

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  καθόσον  σε  σύνολο  5 μελών  βρέθηκαν  παρόντα  5   δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1]   Πέτσας Δημήτριος Πρόεδρος , 2] Ρίβας Ιωάννης , 3] Κοκόλη Κωνσταντία, 4] Γκανταϊφης  Ευθύμιος,.

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1] Καψάλης Μιχαήλ  αν και νόμιμα κλήθηκε

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τσικνογιάννη  Ιωάννα

Ο Πρόεδρος  κήρυξε   την  έναρξη   της  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δεσκάτης  και εισηγήθηκε το 6ον  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ως  κάτωθι:  

Στην πόλη  της Δεσκάτης  παρατηρούνται ετοιμόρροπα  κτίσματα  τα οποία  θεωρούμαι ότι είναι επικίνδυνα  για την ασφάλεια των δημοτών  μας  και κυρίως  των παιδιών, προτείνουμε  την κατεδάφιση  τους , ύστερα  από έλεγχο  της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του Δήμου  Δεσκάτης.

   Έπειτα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου  να αποφασίσουν σχετικά.

  Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ομόφωνα

   1.  Την κατεδάφιση  των ετοιμόρροπων  κτισμάτων   που βρίσκονται εντός  της πόλης  της Δεσκάτης  και ύστερα από έλεγχο  της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του Δήμου  Δεσκάτης.

Η  παρούσα  απόφαση  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  11/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη

                              Ακριβές Απόσπασμα

                            Δεσκάτη  4  Απριλίου 2011

                                    Ο  Πρόεδρος

                    

                              Πέτσας  Δημήτριος