ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  πρακτικό  3/2011  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Αριθμός  Απόφασης 3/2011

ΘΕΜΑ:   Παιδεία

 Στη  Δεσκάτη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα   σήμερα   την  21ην   Φεβρουαρίου 2011 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα και  ώρα 10:00 π.μ.  συγκεντρώθηκε  το  Τοπικό  Συμβούλιο   Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης , ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ.  4/16-2-2011  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου Τ.Κ. Δεσκάτης  που δόθηκε  σε    κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο, σύμφωνα  με  τις διατάξεις  του  άρθρου 88 του  Ν.3852/2010.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  καθόσον  σε  σύνολο  5 μελών  βρέθηκαν  παρόντα  5   δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1]   Πέτσας Δημήτριος Πρόεδρος , 2] Ρίβας Ιωάννης , 3] Κοκόλη Κωνσταντία, 4] Γκανταϊφης  Ευθύμιος, 5] Καψάλης Μιχαήλ 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Κανένας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τσικνογιάννη  Ιωάννα

Ο Πρόεδρος  κήρυξε   την  έναρξη   της  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δεσκάτης ,  εισηγήθηκε το  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης είπε:  Ύστερα  από τις  αναγγελίες της Κυβέρνησης  για συγχωνεύσεις   και  καταργήσεις  σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμίας  Εκπαίδευσης , προτείνω  την  συγχώνευση των  Δημοτικών  Σχολείων  Δεσκάτης  από  τρία ( 3 ) που  λειτουργούν  σήμερα  σε  δύο ( 2 ).  Είμαι  υπέρ  της συγχώνευσης  και προτείνω  τα ανωτέρω, γιατί  πιστεύω  πως  εάν  γίνει  αυτό  θα  έχουμε  δύο ( 2 )  μεγάλες  σχολικές  μονάδες  , τα  παιδιά θα  κοινωνικοποιούνται  καλύτερα  και πιστεύω  πως  με την  οικονομική  κρίση  θα  έχουμε  και  οφέλη  από  τα  έξοδα  λειτουργίας του ενός  σχολείου.

 Ακολούθησαν τοποθετήσεις  των  μελών  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης.

Το  λόγο  πήρε  η   Σύμβουλος κα  Κοκόλη  Κωνσταντία η  οποία  είπε  πως  συμφωνεί με  την  πρόταση  του  Προέδρου.

Την  ίδια  άποψη  έχει  και  ο  Σύμβουλος κ.  Ρίβας  Ιωάννης.

Τον  λόγο  πήρε  ο  Σύμβουλος κ.  Καψάλης  Μιχαήλ  ο  οποίος  είπε  πως θεωρώ  την λήψη απόφασης   την  παρούσα  στιγμή  πρόωρη , πιστεύω  πως υπάρχει  ενδιαφέρον   από  οικογένειες  για  επιστροφή  στην  Δεσκάτη.  Καλό  θα  ήταν  να  δούμε   το  θέμα  και  με  τους  Συλλόγους  Γονέων  και  Κηδεμόνων.  Στην  παρούσα  στιγμή  είμαι  κατά οποιασδήποτε  απόφασης.

Ακολούθησε  η  τοποθέτηση  του  Συμβούλου κ. Γκανταϊφη  Ευθυμίου  ο οποίος  είπε:  είναι λυπητερό  να παίρνουμε  αποφάσεις  για  κλείσιμο  σχολείων  , είναι  μία  απόφαση  που  θα  αμαυρώσει  την παρούσα  Δημοτική  Αρχή  και το  συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας Δεσκάτης, δεν  είμαστε  σε θέση  να αποφασίσουμε  το κλείσιμο  ενός  σχολείου.   Να  κλείσει  ένα  σχολείο  με  λίγους   μαθητές , να  κλείσει.  Να  συγχωνευτούν  σχολεία   στην  Αθήνα ας  συγχωνευτούν,  στη  Δεσκάτη  δεν  υπάρχει λόγος  να  κλείσει  σχολείο.  Πιστεύω  πως θα  δημιουργήσουμε  προβλήματα  στην κοινωνία  της  Δεσκάτης με  μια  τέτοια  απόφαση.

Τον λόγο  πήρε  ο Πρόεδρος κ.  Πέτσας  Δημήτριος  ο οποίος  είπε  πως  τα τελευταία  χρόνια  ζούμε  με  δανεικά  και  έκανε  ανάλυση  του  αριθμού  των  μαθητών  που  υπάρχουν  σήμερα  στα  σχολεία  του  Δήμου  Δεσκάτης,  σημείωσε  δε, πως  για  τα  επόμενα  χρόνια  θα  έχουμε  φθίνουσα πορεία του  αριθμού  των  μαθητών και πρότεινε τη συγχώνευση των τριών δημοτικών σχολείων σε δύο υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις οι κτιριακές, οι υλικοτεχνικές και έμψυχου δυναμικού για την ομαλή λειτουργία δύο πολυδύναμων σύγχρονών σχολείων(αίθουσα γυμναστηρίου-πληροφορικής-μουσικής-επαρκής αριθμός αιθουσών διδασκαλίας-απαραίτητες ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού).

Τον λόγο  πήρε  ξανά  ο Σύμβουλος κ. Γκανταϊφης  Ευθύμιος ο οποίος είπε, πως καλύτερα  λειτουργούν  τα  τμήματα   με  μικρό   αριθμό  μαθητών .

Τον λόγο  πήρε  ο κ. Καψάλης Μιχαήλ  ο  οποίος  είπε:  επιμένω,   το  θεωρώ πρόωρο  ας περιμένουμε  ένα  χρόνο , προτείνω  να  γίνει  ενημέρωση  για  το  θέμα  στην κοινωνία της  Δεσκάτης.

 Τον λόγο  πήρε  ξανά  ο Σύμβουλος κ. Γκανταϊφης  Ευθύμιος  ο οποίος είπε, ήμουνα  υπέρ του  Καλλικράτη  και  των  συνενώσεων  δεν  θα  πάμε  ψηλά  εάν  κλείνουμε  σχολεία , προτείνω  να  λειτουργήσουν  τρία ( 3 )  6/θέσια σχολεία  στη  Δεσκάτη  και  ένα ( 1 ) 6/θέσιο  στο Καρπερό.

Το Τοπικό  Συμβούλιο  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης  μετά    από  διαλογική  συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1] Τα μέλη  του  συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης κ.κ.    Πέτσας Δημήτριος Πρόεδρος ,  Ρίβας Ιωάννης ,  Κοκόλη Κωνσταντία  Εγκρίνουν  την  συγχώνευση  των  σχολείων  του  Δήμου  Δεσκάτης  για  τους αναφερόμενους  στην  εισήγηση  της  παρούσας λόγους.

2] Στην  παρούσα  απόφαση  μειοψηφούν  οι  σύμβουλοι κ.κ. Γκανταϊφης  Ευθύμιος,  και   Καψάλης Μιχαήλ για  τους  λόγους  που  ο  καθένας ανέπτυξε  στην εισήγηση  της  παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

                      Ακριβές Απόσπασμα

                   Δεσκάτη  22  Φεβρουαρίου  2011

                        Ο  Πρόεδρος

                    

                        Πέτσας  Δημήτριος