ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  πρακτικό  5/2011  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Αριθμός  Απόφασης 7/2011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Σακαβάρα   Ιωάννας  του  Γεωργίου  για το έτος 2011

                       

    Στη  Δεσκάτη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα   σήμερα   την  4ην    Απριλίου  2011 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα 10:00 μ.  συγκεντρώθηκε  το  Τοπικό  Συμβούλιο   Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης , ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ. 9/29-3-2011  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου Τ.Κ. Δεσκάτης  που δόθηκε  σε    κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο .

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  καθόσον  σε  σύνολο  5 μελών  βρέθηκαν  παρόντα  5   δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1]   Πέτσας Δημήτριος Πρόεδρος , 2] Ρίβας Ιωάννης , 3] Κοκόλη Κωνσταντία, 4] Γκανταϊφης  Ευθύμιος,

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1] Καψάλης Μιχαήλ   αν και νόμιμα κλήθηκε

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τσικνογιάννη  Ιωάννα

Ο Πρόεδρος  κήρυξε   την  έναρξη   της  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δεσκάτης  και εισηγήθηκε το 2ον  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ως  κάτωθι:  

   Η Σακαβάρα Ιωάννα  του Γεωργίου  κάτοχος άδειας λειτουργίας κατ/τος « Καφετέρια » που βρίσκετε στη Δεσκάτη με την αριθ.πρωτ.1720/14-3-2011 αίτηση του, ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το έτος 2011

Σχετικά είναι:

  • – η υπ' αριθ. 256/17-3-2011 γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, με την οποία συνηγορεί για την χορήγηση της εν λόγω αδείας και θέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μουσικών οργάνων.
  • – Το διπλότυπο είσπραξης 105/14-3-2011 με το οποίο κατέβαλε 150,00 € στο Ταμείο του Δήμου για παράβολο άδειας μουσικών οργάνων

   Υπόψη  του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης  τίθεται ο φάκελος με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

   Έπειτα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου  να αποφασίσουν σχετικά.

  Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ, άρθ.80  Ν.3463/2006 και τα δικαιολογητικά του υποβληθέντος φακέλου. 

                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα

   1.  Χορηγεί  στην Σακαβάρα Ιωάννα του Γεωργίου άδεια λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το έτος 2011 ,κατ/τος «Καφετέρια»  που βρίσκεται στη Δεσκάτη ,σύμφωνα με την υπ' αριθ. 256/17-3-2011 γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας

Η  παρούσα  απόφαση  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  7/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη

                              Ακριβές Απόσπασμα

                            Δεσκάτη  4  Απριλίου 2011

                                    Ο  Πρόεδρος

                     

                              Πέτσας  Δημήτριος