ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  πρακτικό  5/2011  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Αριθμός  Απόφασης 9/2011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Κρέτσαβου   Κων/νου  του Βασιλείου για το έτος 2011

                       

    Στη  Δεσκάτη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα   σήμερα   την  4ην    Απριλίου  2011 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα 10:00 μ.  συγκεντρώθηκε  το  Τοπικό  Συμβούλιο   Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης , ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ. 9/29-3-2011  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου Τ.Κ. Δεσκάτης  που δόθηκε  σε    κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο .

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  καθόσον  σε  σύνολο  5 μελών  βρέθηκαν  παρόντα  5   δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1]   Πέτσας Δημήτριος Πρόεδρος , 2] Ρίβας Ιωάννης , 3] Κοκόλη Κωνσταντία, 4] Γκανταϊφης  Ευθύμιος,.

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1] Καψάλης Μιχαήλ  αν και νόμιμα κλήθηκε

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τσικνογιάννη  Ιωάννα

Ο Πρόεδρος  κήρυξε   την  έναρξη   της  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δεσκάτης  και εισηγήθηκε το 4ον  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ως  κάτωθι:  

   Ο Κρέτσαβος Κων/νος του Βασιλείου   κάτοχος άδειας λειτουργίας κατ/τος « Καφετέρια » που βρίσκετε στη Δεσκάτη με την αριθ.πρωτ.874/17-2-2011 αίτηση του, ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το έτος 2011

Σχετικά είναι:

  • – η υπ' αριθ. 174/21-2-2011 γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, με την οποία συνηγορεί για την χορήγηση της εν λόγω αδείας και θέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μουσικών οργάνων.
  • – Το διπλότυπο είσπραξης 89/17-2-2011 με το οποίο κατέβαλε 150,00 € στο Ταμείο του Δήμου για παράβολο άδειας μουσικών οργάνων

   Υπόψη  του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης  τίθεται ο φάκελος με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

   Έπειτα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου  να αποφασίσουν σχετικά.

  Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ, άρθ.80  Ν.3463/2006 και τα δικαιολογητικά του υποβληθέντος φακέλου. 

     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ομόφωνα

   1.  Χορηγεί  στον Κρέτσαβο Κων/νο του Βασιλείου άδεια λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το έτος 2011 ,κατ/τος «Καφετέρια»  που βρίσκεται στη Δεσκάτη ,σύμφωνα με την υπ' αριθ. 174/21-2-2011 γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας

Η  παρούσα  απόφαση  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  9/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη

                              Ακριβές Απόσπασμα

                            Δεσκάτη  4  Απριλίου 2011

                                    Ο  Πρόεδρος

                     

                              Πέτσας  Δημήτριος